Продукти


1. В зависимост от материала - молитокорунд, кордиерит, шамот

2. В зависимост от предназначението - електрокерамика, помощен огнеупор в керамиката и химическата промишленост

3. Градинско оборудване - барбекюта, ръчно рисувани керамични плотове за маси и столове, в комбинация с изделия от ковано желязо и дърво, и др.

Качество

Изделията се изработват от висококачествени местни и вносни суровини. Фирмата може да произвежда различни по форма и размери изделия по чертеж на клиента или представени мостри.

 

Технически характеристики


По своето качество изделията са в три основни групи както следва.

 
 
 
 


БАЛКАНСЕРВИЗ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-6932-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Основните цели на проекта са: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 7 300,00 лв., от които 6 205,00 лв. европейско и 1 095,00 лв. национално съфинансиране.

--------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БАЛКАНСЕРВИЗ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.